Ch@rles

36 tekstów – auto­rem jest Ch@rles.

Krąg naszych ne­gatyw­nych myśli roz­rasta się wraz z ilością naszych utrapień. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 sierpnia 2012, 16:13

Rek­la­ma jest in­te­ligen­tną formą propagandy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 sierpnia 2012, 12:23

Nasze myśli uza­leżniają się od zakłama­nej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 sierpnia 2012, 11:42

Przechadzając się drogą życia jak ze snów w rytm nut wstrząśniętych od drgającej przes­trze­ni szli­fujących diament jak­by dos­ko­nałości wra­casz do początku swoich pier­wotnych skrajności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 sierpnia 2012, 09:15

Człowiek za­gubiony w gąszczu in­formac­ji nie znaj­du­je chwi­li wytchnienia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2012, 14:48

List to pa­piero­wa for­ma prze­kazu o za­gad­ko­wej treści. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 sierpnia 2012, 11:06

Życie to syn­te­za in­formac­ji, które uświada­miają nam naszą nikczemność. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 sierpnia 2012, 09:07

Ma­terial­na rzeczy­wis­tość jest tyl­ko częścią ziem­skiej ironii. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 23 sierpnia 2012, 10:56

Ciepło twych rąk wy­pełnia przes­trzeń moich marzeń. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 sierpnia 2012, 10:33

Prze­lew krwi niszczy nasze ser­ca potęgując znieczulice. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 września 2011, 20:01
Zeszyty
  • Poezja – Wier­sze, które stały się in­spi­racją życiową.

  • Złote myśli – Krótkie, ale treści­we myśli umożli­wiające w in­ny sposób spoj­rzeć na rzeczy­wis­tość bądź do­cenić rzeczy małos­tko­we..

  • Życiowa prawda – Myśli, które są kwin­te­sen­cją mądrości.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ch@rles

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność